For Rødt er kampen mot klasseskillene i Bergen, Norge og verden den aller viktigste kampen. Her i Vest har Rødt sitt valgprogram som mål å redusere de forskjellene i makt, rikdom, muligheter og frihet som skaper et klassedelt Bergen og fylke.

Vår politikk i bystyret og på fylkestinget er både gjennomførbar i dag og radikal nok til å utfordre kapitalismens logikk. Vi kjemper for et sosialistisk samfunn: Et samfunn som er mer demokratisk enn dagens, og der viktige beslutninger tas i fellesskap. Det skal være kort vei fra folks hverdag til beslutningene som påvirker dem.

Rødt Laksevåg og Loddefjord vil kjempe for å minske klasseforskjellene i bydelen vår. Levekårene må bedres, og tilbudene innen viktige områder som helse, bolig, skole, arbeid, kultur og miljø må styrkes. Sammen med innbyggerne i bydelen vil Rødt være med å sette disse sakene høyere på dagsorden, slik at også Bergen kommune må ta større ansvar for bydelen vår. Innen helse og bolig vil vi blant annet jobbe for:

Å gjenopprette flest mulig helsestasjoner. I juni vedtok bystyret at helsestasjonen på Laksevåg skal bevares, men det gis et forbehold om økonomi til dette. Rødt vil prioritere penger til stasjonen, slik at småbarnsforeldre er trygge på å få hjelp i sitt nærområde. Vi vil også at helsestasjonen i Loddefjord flyttes til Vestkanten. Det vil gjøre den lettere tilgjengelig for flere med hensyn til buss og parkering, men også for oppgraderte lokaler.

Rødt vil sikre at helsesykepleiere har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til forebyggende tiltak for barn, unge og deres familier i samarbeid med et tverrfaglig team. Det trengs bedre samordning av skolehelsetjenesten, PPT-tjenesten og øvrige tjenester for barn og unges psykiske helse. Områdesatsing på barn og unges tilgang til fritidsaktiviteter, sunne nærmiljø og gode lavterskel helsetjenester. Sentralt i kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid er helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er tjenester som må styrkes.

Å bygge flere rimelige familieboliger i stedet for det vi frykter blir enda et prosjekt med luksusleiligheter langs sjøkanten i byen vår, denne gangen ved verftet på Laksevåg. Kommunen må ta grep om boligpolitikken og sørge for offentlig prisregulerte utleieboliger, oppkjøp av tomter, byutvikling i egenregi og ikke-kommersiell boligsektor.

For å få til dette vil vi blant annet at kommunen gjenoppretter Bergen tomteselskap for å fremme sosial boligbygging. Vi trenger også et boligtilsyn for å bekjempe spekulasjon og ivareta leietakernes og boligkjøpernes interesser. Kommunen må trappe opp tilsynet med det private utleiemarkedet for å avdekke uverdige boforhold, ulovlig korttidsutleie og hyblifisering. Oppdeling av husvære til hybler må stanses og reverseres. 20 prosent av alle boliger i nye reguleringsplaner med mer enn ti boliger må selges til selvkostpris som lavprisboliger med restriksjoner knyttet til videresalg.