• Konsekvensene av manglende kulturarena er synlige og målbare, skriver Per Kragseth.

Kulturhus i Fyllingsdalen:

«Nå er det Fyllingsdalen sin tur»

Per Kragseth, leder i Fyllingsdalen kulturråd, er svært skuffet over byrådet. Her er brevet han har skrevet til gruppelederne i bystyret.

«Fyllingsdalen, med sine 30.000 innbyggere, er den eneste bydelen i Bergen uten et offentlig tilbud om scene, øvingslokaler eller sosial møteplass. I mer enn 50 år har byens ildsjeler arbeidet for å skaffe bydelen et kulturhus. I 2009 ble Fyllingsdalen Kulturråd stiftet for å få fart i planene, Kulturrådet har i dag 43 lag og organisasjoner som medlemmer.

Rekruttering, miljø og utvikling av ferdigheter, uavhengig av aktivitet, er avhengig av god tilrettelegging og attraktive omgivelser. En bydel uten kulturarena vil streve med å tiltrekke seg kulturinteressert ungdom og skape et levende og kreativt miljø.

Konsekvensene av manglende kulturarena er synlige og målbare. Fire skolekorps er lagt ned. Fyllingsdalen har ingen amatørkorps. Bydelen har et par gode kor, som ofte må holde sine konserter utenfor bydelen. Det er svært lenge siden det var en populærkulturell bølge i Fyllingsdalen. Og det er ikke rart, ettersom bydelen mangler både øvingslokaler og konsertscener.

Stor var vår glede da alle partiene i valgkampen lovet at nå skulle kulturhuset i Fyllingsdalen prioriteres. Like stor var vår skuffelse da vi av byrådets budsjettforslag ser at de tidligere oppførte midler på kommunens investeringsplan til kulturhuset i Fyllingsdalen er strøket.

Bystyret vedtok 25. april i 2018 år at kulturhuset skal ligge på kollektivterminalen utenfor Oasen. Det er mulig å komme i gang med byggingen av kulturhuset i 2021 når anleggs-arbeidet med bybanen til Fyllingsdalen frigir tomten.

Kulturrådet forutsetter at de politiske partiene i bystyret fører tilbake investeringsmidler til planlegging, bygging og innredning av kulturhuset i Fyllingsdalen i tråd med sine løfter i valgkampen.

Byrådet har i sitt budsjett vedtatt 500.000,- mindre i støtte til Fyllingsdalen Teater for 2020 sammenliknet med 2019. Dette er ikke i tråd med de signal som byrådet har gitt om å sørge for gode rammevilkår for drift av teateret.

Teateret som er en av de viktigste kulturinstitusjonene i Bergen med særlig vekt på barn og unge står da i fare for nedleggelse. Fyllingsdalen Teater blir også en viktig del av det nye kulturhuset. For å sikre videre drift av teateret må den årlige støtten gjeninnføres.»

Per Kragseth, styreleder for Kulturrådet i Fyllingsdalen

Andre saker