• Katrine Thorsen og Kenneth Totland fortviler over sykkelvei-planen for Bjørgeveien. (Foto: Kim Bøyum)

Beboere i Bjørgeveien får sykkelvei gjennom hagene sine

Onsdag skal saken om ny sykkelvei langs Bjørgeveien opp i bystyret. Beboerne som blir rammet, føler de ikke er lyttet til.

− For dem som skal avgjøre dette betyr det ingenting. For oss betyr det alt, sier en meget opprørt Katrine Thorsen.

Sammen med Kenneth Totland har hun gjennom fem år ledet kampen til beboerne i 46 hus i Bjørgeveien. Som Sydvesten skrev i sommer har byrådet gitt sin anbefaling til Statens vegvesens plan om en ny gang- og sykkelvei til 268 millioner kroner mellom Sandeidet og Lyderhornsveien. I samme omgang skal bilveien oppgraderes.

Et stort antall eiendommer langs Bjørgeveien blir berørt ved at det vil bli kuttet i hager, uteområder, garasjer og liknende.

Vil fjerne avkjørsler

Thorsen og Totland understreker at de og naboene er positive både til ny sykkelvei og utbedringer i Bjørgeveien, men at de ikke forstår dimensjonene i planen. De mener den er unødvendig omfattende.

I dag er det direkte avkjørsler fra Bjørgeveien til mange av boligene som ligger langs veien. I forbindelse med utbyggingen er planen å fjerne disse, og heller lage samleveier. Dette vil ifølge planforslaget bedre trafikksikkerheten langs veien, som i dag har en fartsgrense på 50 kilometer i timen.

− Årsaken til at avkjørslene må fjernes, er at Bjørgeveien etter oppgraderingene vil være dimensjonert for 60 kilometer i timen. Men hvorfor ikke beholde fartsgrensen på 50 km/t eller sette den ned til 40? Da ville behovet for inngrep vært mye mindre. Det ville blitt billigere for samfunnet og mer skånsomt for oss som bor her. Vi er villige til å avse noe av eiendommene våre, men dette går over alle grenser. Det må finnes en mellomting mellom dagens situasjon og den aktuelle planen, sier Thorsen.

Hun forteller at det i dag ikke er noe problem å komme ut på veien fra eiendommene, fordi det er mye mindre trafikk enn før Knappetunnelen åpnet.

Oppfyller ikke krav

Senioringeniør Frode Moen Aarland i Statens vegvesen skriver i en e-post til Sydvesten at Bjørgeveien i dag har mange avkjørsler «som i varierende grad oppfyller dagens krav til utforming og siktforhold», Videre skriver han at det er i kryss og avkjørsler de fleste ulykker skjer, både mellom kjøretøy og mellom kjøretøy og myke trafikanter. Han beskriver det derfor som en viktig del av vegvesenets oppgave å få redusert antall «avkjørsler/konfliktpunkt som krysser gang- og sykkelvegen».

På spørsmål om hvorvidt en mindre omfattende og mindre kostbar løsning har vært aktuell, svarer Aarland:

− Det er sett på ulike løsninger for å redusere konfliktnivået med tilgrensende eiendommer uten at tiltaket mister sin funksjon og man får redusert trafikksikkerhet. Det er også vurdert hvilke kostnadsreduserende tiltak som er mulig, uten at dette går på bekostning av anleggets kvalitet og trafikksikkerhet. For å redusere konsekvenser for omgivelsene (tilgrensende naboer, virksomheter m.v.) og tiltakets totalkostnad er det på deler av strekningen valgt tilpassede løsninger, og løsninger som fraviker fra gjeldende vegnormal (N100) både for kjørevegen og for gang- og sykkelvegen.

Han påpeker at den aktuelle strekningen er definert som såkalt hovedsykkelrute i kommunens sykkelstrategi, og da er et av kravene gående og syklende skal separeres.

− Deler av Bjørgevegen er også viktig skoleveg med barn til og fra Bjørndalskogen skole. Dette er en sårbar gruppe som kan komme i mulig konflikt med voksne syklister − noe som forsterker behovet for et eget separat fortau, skriver Aarland.

 «Har forståelse»

Sykkelvei-saken har vært behandlet av byrådet og komité for miljø og byutvikling. Begge steder har planene fått tommelen opp. Onsdag neste uke kommer saken til politisk sluttbehandling i bystyret.

Byrådet skrev i sommer følgende om ulempene for beboerne i sin vurdering av saken:

«Byrådet har forståelse for at dette er krevende for de det gjelder, og peker særskilt på de byggene som må rives uten mulighet for gjenoppførelse på andre steder av eiendommene. Byrådet forutsetter at disse tapene kompenseres og erverves etter gjeldende regelverk. Byrådet viser også til at det etter offentlig ettersyn, der det er mulig er gjort flere justeringer for å redusere inngrep på private eiendommer.»

Ifølge Thorsen og Totland har de færreste beboerne fått klare tilbud om hvordan inngrepene skal kompenseres. De påpeker at planene vil forringe boligverdiene, og gjøre det problematisk å få solgt hus langs veien. Duoen er også fortvilet over det de oppfatter som manglende vilje til å informere fra kommunens side.

− Vi har måttet google oss fram til informasjon, for eksempel om at saken hadde vært oppe i byrådet og i byutviklingskomiteen. Da vi ga beskjed om dette, fikk vi til svar at vi ville bli orientert når bystyret hadde fattet sin beslutning, sier Thorsen og Totland.

Aksel Persson, senioringeniør i plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, viser til en e-postkorrespondanse han og Kenneth Totland har hatt når Sydvesten spør hva kommunen tenker om informasjonen i saken. I korrespondansen skriver Persson blant annet at «vi må bare få beklage at saken ikke er kommet til politisk behandling før, slik som fagetaten forventet i 2018».

− Feil grunnlag

Onsdagens bystyremøte blir det nest siste for det sittende bystyret. Beboerne i Bjørgeveien hadde håpet at saken om sykkelvei i Bjørgeveien ikke ville komme opp før det nye bystyret var på plass. Da tror de at deres sjanser for å få stoppet planene ville økt betraktelig.

Thorsen sendte i fjor en mail til samtlige bystyremedlemmer der hun inviterte dem på befaring, men foreløpig er det ingen som har vært der. Nå håper de at noen tar seg en tur i løpet av den neste uken.

− I fjor fikk vi beskjed om at de ikke kunne komme før saken skulle opp i bystyret. Nå skal den det, og vi håper at noen er interessert i å se med egne øyne hvordan det ser ut her og hvordan trafikksituasjonen er, sier Thorsen.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no