• Arbeidet med nye Holen skole er kommet godt i gang. Planen er at den skal åpne dørene for elever og lærere ved skolestart i 2021. (Foto: Mette L. Skulstad).

  • Slik blir skolen når den står ferdig i 2021. Illustrasjon: Brick Visual. Arkitekter: LAB med Arkitektgruppen CUBUS AS og HUS arkitekter AS.

Nye Holen skole blir klimaforbilde

Kommunen er godt i gang med byggingen av nye Holen skole. Byggingen skjer på en fossilfri byggeplass etter strenge miljøkrav.

– Dette blir et foregangsbygg innen miljø for Bergen kommune, sier prosjektleder Hanne Thorsen i en pressemelding på kommunens nettside.

Første fossilfrie byggeprosjekt

Holen skole er kommunens første byggeprosjekt som skal være fossilfritt. Thorsen og byggherreombud Torhild Kvingedal forteller at prosjektet har høye ambisjoner for å ivareta klima og miljø.

– Vi har tatt utgangspunkt i klima- og energihandlingsplanen «Grønn strategi» til Bergen kommune og utformet et miljøprogram med tolv mål som prosjektet er forpliktet til å følge, forklarer Kvingedal.

Gjenvinning og grønn teknologi

Målet om en fossil byggeplass skal innfris ved at alle maskiner på byggeplassen enten skal være elektriske eller gå på biodiesel uten palmeolje. Et annet mål er at minst 95 prosent av avfallet i byggefasen skal sorteres og leveres til godkjente avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.

– Videre skal skolen bygges som et nesten nullenergibygg. Dette vil føre til at vi får lavere energibruk når elever og lærere inntar bygget, sier prosjektleder Thorsen.

Trygg skolevei

I pressemeldingen fortelles det at hensynet til fotgjengerne er det fjerde miljømålet.

– Skolen skal få hjertesone. Barna skal få en trygg skolevei. Prosjektet skal legge til rette for å hindre unødvendig trafikk i skolens uteområder. I tillegg tilrettelegges det for at ansatte skal kunne gå og sykle til jobb, sier hun.

Det blir også jobbet for å få Holen skole BREEAM NOR-sertifisert. Prosjektet sikter mot nivå «Excellent». Det nest høyeste nivået.
– Dette er en miljøsertifisering av bærekraftige bygninger. Vi har spesielt fokus på transport, energi og innemiljø, sier Kvingedal.

Vil skape ringvirkninger

Både prosjektlederen og byggherreombudet håper at prosjektet Holen skole vil inspirere andre til å etablere fossilfrie byggeplasser. I forkant av byggingen var de spente på om det ville være vanskelig å få tak i nok biodiesel, da kravet om null fossile utslipp ble vedtatt for byggeplassen. Så langt i byggeprosessen har dette gått bra.

–  Men det er viktig å finne en balansegang for hvor langt en kan presse på for å oppnå miljøhensyn, samtidig som prosjektet skal gjennomføres, sier Thorsen.

På Holen skole gjelder grensen for ingen fossile utslipp på byggeplassen.

– Vi må starte et sted. På sikt ønsker vi å utvide til at kravene også gjelder leveranser. Hvor grensen skal settes, må vi vurdere etter hvert som utviklingen går fremover, sier prosjektlederen.

Målet er nullutslipp i 2030

Klima- og energihandlingsplanen Grønn strategi ble vedtatt av bystyret i september 2016. Den viser hvordan hele kommunen kan bli fossilfri i 2030. Silje Arnøy, rådgiver i Klimaseksjonen, sier at for å nå dette målet, er det helt vesentlig å få ned utslipp fra både drift og anleggsplasser.
– Fossilfrie byggeplasser er et lavthengende tiltak. Her er det ikke nødvendig med en enorm teknologiutvikling. Vi kan få dette til med de alternativene vi har i dag, sier hun.

Arnøy har tro på at Bergen når målet om å bli en utslippsfri kommune om drøye ti år.
– Jeg har helt klart tro på dette, men det krever mye av politikere, næringslivet og innbyggerne. Alle må samarbeide, men uten at det trenger å være begrensende. Vi skal fortsette å bygge i Bergen, men på en annerledes og mer miljøvennlig måte. Slik som på Holen skole, sier hun.
Rådgiveren poengterer at det ikke er alle sektorer der utviklingen har kommet like langt foreløpig.
– Vi har ti år på oss. Innen 2025 har regjeringen et mål om at vi ikke skal selge flere bensin- og dieselbiler i Norge, og på sikt ser vi for oss en bilpark som er tilnærmet 100 prosent elektrisk. Vi må plukke tiltak litt etter litt, og til slutt skal vi klare å fullføre Grønn strategi, sier hun.

Bergen er mest ambisiøs

Bergen kommune setter klima høyt i arbeidet med nye og rehabilitering av offentlige bygg. Klima- og miljøplanen for kommunens virksomhet omhandler alt fra energibruk og avfallshåndtering til transport til og fra byggene.
– Energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 15 prosent innen 2020 og 25 prosent innen 2030 sammenliknet med 2015, informerer hun.

Klimarådgiveren mener at Bergen er en fremoverlent kommune på miljø og klima.
– Vi har de mest ambisiøse klima- og miljømålene i Norge. Oslo er nærmest
oss. De skal redusere utslippene med 95 prosent, mens vi skal bli helt fossilfrie, sier hun fornøyd.
Arnøy forteller at flere kommuner i nærheten begynner å nærme seg ambisjonsnivået til Bergen.
– Det blir lettere å få gjennomslag dersom flere stiller krav. Det vil påvirke
markedet og hastigheten på utviklingen av teknologi, sier hun.

Fossilfri fremtid

Terje Reinan, avdelingsleder i Etat for utbygging, fremhever at fremtidige bygge- og anleggsplasser i Bergen kommune skal være fossilfrie.
– Holen skole var første store prosjekt ut. Neste er Åsane sykehjem som
har byggestart på nyåret. Flere andre mindre prosjekter i kommunen har også gjennomført tilsvarende krav i anbudskonkurranser, sier han.
For hvert enkelt prosjekt blir det utarbeidet et miljøprogram for å ivareta alle kravene som blir stilt av Bergen kommune.
– Vi skal oppfylle alle klimakrav, og helst være litt i forkant, påpeker Reinan.
 

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Nye Holen skole

Adresse: Øvre Holen 4, 5163 Laksevåg 

Bruttoareal: ca. 9.200 m²

Antall elever: inntil 650

Prosjektkostnader: ca. 490 mill. kr.

Ferdigstilles: 2021

Reguleringsplan: Fortunen AS

Entreprenør: LAB Entreprenør AS

Byggherreombud: HR Prosjekt AS

(Kilde: Bergen kommune)

Relaterte saker