• Mobbestatistikken er dystrere lesning for skolene i Bergen vest enn i kommunen generelt. På Nygårdslien skole oppga 19,4 prosent at de er blitt utsatt for mobbing i den ferskeste Elevundersøkelsen. (Foto: Kim Bøyum)

Skolene i Bergen vest har høyere mobbetall enn resten av byen

Mens mobbetallene i Bergen totalt sett går ned, skiller bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen seg negativt ut.

Da mobbetallene fra Elevundersøkelsen ble publisert tidligere i år, kunne man se en positiv utvikling for Bergen kommune gjennom de siste tre skoleårene. Mens det i skoleåret 2017/2018 var 8,8 prosent som rapporterte at de ble mobbet i grunnskolen, sank tallet til 5,8 prosent i skoleåret 2019/2020 (landsgjennomsnittet var til sammenlikning 6,6 prosent).

Av de 20 grunnskolene i Bergen vest – her definert som Laksevåg og Fyllingsdalen bydel − er tall over hvor mange som blir mobbet på skolen kun offentliggjort for ni av skolene. Alle disse ni skolene ligger over gjennomsnittet for Bergen kommune.

Noen ligger skyhøyt over bygjennomsnittet: På Nygårdslien skole på Laksevåg oppgir hele 19,4 prosent at de er blitt utsatt for mobbing. Tilsvarende tall for Lyshovden skole i Fyllingsdalen er 17,2 prosent (se de neste sidene for full statistikk).

− Uheldig utvikling

– Man skal alltid ta slike signaler fra elevene på dypeste alvor. Høye tall viser at her er det mange elever som ikke har det bra, sier Mari-Kristine Morberg, mobbeombud for elever og barnehagebarn i Vestland fylkeskommune.

Hun minner om at Elevundersøkelsen ikke er «sannheten», men et øyeblikksbilde.

 

− Det er viktig at vi slutter å behandle symptom, men heller begynner å jobbe med årsakene til at det er slik, sier Mari-Kristine Morberg, mobbeombud for elever og barnehagebarn i Vestland fylkeskommune. (Foto: Atle Kold Hansen, Vestland fylkeskommune)

 

− En del elever tør ikke å krysse av at de blir mobbet. Noen få andre sier de blir utsatt for mobbing uten at de blir det. Elevundersøkelsen gir oss, til tross for usikkerheten rundt tallene, viktig informasjon som vi må sette sammen med annen informasjon vi har om skolemiljøet og klassemiljøet, sier Morberg.

Skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) er klar over den dystre statistikken for skolene i Bergen vest.

– Mobbetallene for flere av skolene i Bergen vest 2019/2020 er dessverre langt høyere enn bygjennomsnittet. Dette er en uheldig utvikling og må tas tak i, fastslår Tvinnereim i en e-post til Sydvesten.

− Bergen kommune har en visjon om at barnehager, skoler og fritidsarenaer skal være inkluderende arenaer der ingen barn og unge skal utsettes for mobbing eller krenkende ord og handlinger. I Bergen kommune jobbes det derfor systematisk, på flere nivå, for å skape et godt og trygt skolemiljø for alle elevene i bergenskolen. Samtidig er det viktig å understreke at Elevundersøkelsen ikke sammenligner samme elevgruppe over tid, dermed er det begrenset hvor mye den sier om utviklingen. Men dette vil vi selvsagt følge nøye med på, skriver byråden.

Årlig undersøkelse

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig, og i høstsemesteret er den obligatorisk for skolene på 7. trinn, 10. trinn og Vg1.

Elevene blir spurt om de har vært mobbet av andre elever på skolen de siste månedene, om de har vært mobbet av voksne på skolen de siste månedene og om de har vært mobbet digitalt. For enkelte skoler er tallet på hvor mange elever som rapporterer at de blir mobbet, unntatt offentlighet. Dette er gjort for å unngå indirekte identifisering i de tilfellene der det er få som svarer ja på ett eller flere av de tre spørsmålene om mobbing.

Morberg understreker at man på mindre skoler og i små klasser kan få høye prosentvise tall på hvor mange som blir mobbet, selv om det handler om svært få elever.

– Misforstå meg rett, én elev er alltid én for mye, men det er viktig å vite at på én skole kan 20 prosent mobbing handle om fem elever som ikke har det bra, mens 20 prosent på en annen skole kan handle om 55 elever som ikke har det, påpeker Morberg.

Ingen enkle løsninger

Mobbeombudet ber skoleledelsen, ansatte, FAU og elever sette seg inn i tallene og stille seg ulike spørsmål.

– Hva betyr dette? Hvorfor er det sånn? Hva ligger bak her? Hvor må vi inn og undersøke mer? lister Morberg opp.

− I disse sakene er det sjelden enkle løsninger som skal til. Det er viktig at vi slutter å behandle symptom, men heller begynner å jobbe med årsakene til at det er slik.

Hun påpeker at det er de på toppen som har ansvar for å gripe fatt i mobbeproblematikken.

– Lokalpolitikerne og ansatte i skoleadministrasjonen er de øverste ansvarlige. Det er de som må sørge for at retten til et trygt og godt skolemiljø blir oppfylt for alle elever, sier Morberg.

Vil prioritere Bergen vest

Tvinnereim gleder seg over at utviklingen i Bergen generelt er positiv. For et drøyt år siden vedtok bystyret planen «Skyfritt» mot mobbing.

– Opplæringsloven er endret, og det er lovhjemlet at skolene skal følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette i gang tiltak ved mistanke om mobbing. I Skyfritt har vi forpliktet oss til 31 tiltak rettet mot at barn og unge skal få det bedre i Bergen. Skyfritt ser på hele oppvekstmiljøet med barnehage, skole, fritid. Vi forventer at dette vil gi resultater på den enkelte skole, skriver Tvinnereim.

I kommunens skoleutvalg tidligere denne måneden spurte bystyrepolitiker Camilla Amahath (SV) skolebyråden om Nygårdslien og andre skoler i Bergen vest med høye mobbetall vil bli prioritert fra høsten av når det gjelder ressurser fra Skyfritt. Dette svarte Tvinnereim og kommunaldirektør Trine Samuelsen ja til.

Dette sier rektorene

– Jeg kjenner til tallene og det er beklagelig, sier rektor Inger-Maria Røyseth på Nygårdslien skole. 

– Vi har prøvd å gå litt bak tallene, og det er kun 7. klasse som har svart på Elevundersøkelsen i år. Årets 7. klasse er liten, så tallene blir preget av det. Så vil jo vi at barn skal si ifra om de blir utsatt for mobbing og negative hendelser. Det oppfordrer vi dem til å gjøre, enten til oss voksne på skolen, til foreldre eller noen de kjenner. Vi opplever at våre elever er flinke til å si fra, til voksne på skolen eller hjemme, sier Røyseth.

– Hva gjør din skole for å bekjempe mobbing?

− Oppdager vi mobbing på skolen, oppretter vi aktivitetsplan etter Opplæringslova paragraf 9A. Lærere har også tatt kontakt med hjemmet for barn som sier ifra at de ikke har de bra. I høst oppdaget vi at det foregikk en del ting på sosiale medier. Da gikk vi ut til alle foreldre med oppfordring om å snakke om dette med barna hjemme, i tillegg til at vi snakket om det på skolen.

Store utslag

− Vi hadde også foreldremøte med den ideelle stiftelsen Barnevakten på nyåret. Elvene på mellomtrinnet har hatt fokus på trivsel, miljø, sosiale medier og hva som er greit og ikke greit. Etter nyttår har 7. klasse fått være inne i friminuttene og være sosiale i klasserommet med innendørsaktiviteter som bordtennis og brettspill.

– Har din skole noen spesielle utfordringer som kan forklare de høye mobbetallene ved skolen?

– Ikke annet enn at utslaget blir stort når det bare er ett trinn som svarer. Derfor vil vi neste Elevundersøkelse at hele mellomtrinnet (5. til 7. klasse) gjennomfører undersøkelsen.  Da får vi et bedre bilde av situasjonen på hele skolen. Som rektor er jeg for at barna sier ifra om de ikke har det bra. Er tallene gode, kan det bety at barn ikke tør å si ifra.

– Vi har en regel vi bruker her på skolen, stoppregelen. Opplever en noe som ikke er greit, skal en si stopp, gå vekk fra situasjonen og fortelle det til en voksen, sier Røyseth.

− Ble forbauset

På Lyshovden skole svarte 17,2 prosent at de er blitt utsatt for mobbing.

− I etterkant av elevundersøkelsen jobber ledere, lærere og elevråd med analyse av årets tall. Vi har de siste årene hatt lave tall i denne kategorien, og ble selvsagt forbauset over årets undersøkelse. Vi har i etterkant av undersøkelsen jobbet på ulike måter slik at vi klarer å identifisere hvilke barn som melder om mobbing. Elevrådet tenker at elevene på Lyshovden har en trygg og god skolehverdag, men at disse tallene viser oss at temaet mobbing alltid må være på dagsorden på skolen. Dette var et av temaene da vi hadde årets interne kvalitetsoppfølging i februar, skriver rektor Lill Presttun Hindenes på Lyshovden oppveksttun til Sydvesten.

− Lyshovden har ikke spesielle utfordringer, men vi ser at det til tider kan være utfordringer med hensyn til språkbruk og utfordrende atferd. Mange skoler melder tilbake om disse faktorene og det er noe vi, som samfunn, må stå sammen om.

− Lyshovden er en skole med svært bevisst forhold til sosial kompetanse og det psykososiale skolemiljøet. Vi har tett og godt samarbeid med FAU som blant annet driver ulike typer kurs for elevene på ettermiddagstid. Dette fordi de ønsker å bidra til å bygge opp et godt miljø blant elevene. Skolen følger programmet «Mitt valg», det handler om å bygge opp trygge barn som kan ta gode valg. Mottoet til «Mitt valg» er: «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne», skriver Hindenes.

Hun fortsetter:

− Skolens visjon viser også vår filosofi «LYSende hjerter som lærer sammen». Vi ønsker at alle skal trives og få ut sitt fulle læringspotensial på skolen. Gjennom månedlige fellessamlinger bygger vi gode grunnholdninger. Vi tror at sosial kompetanse kan og skal læres. I friminuttene har vi tett voksendekning og benytter trivselsledere slik at alle barn blir med i leken.

 

Mobbetall for grunnskolene i Bergen (fra Elevundersøkelsen)

Laksevåg bydel:

Skole

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Alvøen

7,9

*

*

Bjørndalsskogen

*

*

14,6

Damsgård

0,0

*

*

Holen (BU)

-

15,9

*

Kjøkkelvik (BU)

8,6

*

8,0

Loddefjord

21,4

*

*

Mathopen

*

*

14,0

Nygårdslien

-

19,2

19,4

Olsvik (BU)

*

6,6

*

Sandgotna (U)

5,0

7,1

*

Vadmyra

*

*

*

 

Fyllingsdalen bydel:

Skole

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Bønes

*

0,0

*

Fjellsdalen

*

13,0

10,3

Lynghaug (U)

-

*

6,5

Ortun (U)

-

8,1

12,1

Seljedalen

-

*

*

Varden

*

*

*

Lyshovden

-

*

17,2

Løvås

*

*

0,0

Sælen

*

*

*

 

Bergen kommune og nasjonalt:

Område

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Bergen kommune

8,8

8,4

5,8

Hele landet

8,3

7,1

6,6

 

Tegnforklaring:

Tallene forteller prosentandelen elever som oppgir at de er blitt utsatt for mobbing.
- = ingen informasjon
* = unntatt offentlighet
BU = Barne- og ungdomsskole
U = Ungdomsskole

Av

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Skyfritt

I fjor vedtok bystyret i Bergen planen Skyfritt for redusere mobbing. Her er det blant annet beskrevet hvordan en skal støtte skoler som har høye mobbetall over tid. Den inneholder følgende strategier:

Strategi 1: Opprette felles lokal plattform – «Skyfritt»

Strategi 2: Skolene vil få støtte og oppfølging av Team Skyfritt

Strategi 3: Det vil vurderes innføring av programmer

Strategi 4: Kompetansehevende tiltak på skolene

Strategi 5: Styrke det tverrfaglige samarbeidet i bydelen

Strategi 6: Styrke barns medvirkning

Strategi 7: Styrke foreldresamarbeidet.

Strategi 8: Fysisk tilrettelegging av uteområder

 

Olweus (1992:17) har utviklet en av de mest anvendte definisjoner av begrepet mobbing: «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer».

Kilde: Rapporten «Mobbing og arbeidsro i skolen 2019»

Andre saker