«Ensporet om Torvmyra»

MENINGER: Nylig publiserte Sydvesten et innlegg av Karl Strydom Eidesund, leder av Laksevåg Høyre, angående utbygging av Torvmyra i Mathopen, innlegget er etter min mening ensporet og reflekterer ikke virkeligheten, skriver Espen Bratland.

Torvmyra har ved flere anledninger fra lokale Høyre-politikerne blitt glorifisert og framstilt som et fantastisk område for barn å vokse opp i, dette uten at flystøy-problematikken i området og manglende fortau og manglende trafikksikringstiltak mot Alvøen er nevnt med ett ord.

LES OGSÅ: «Vil byrådet egentlig ha bergensere i Bergen vest?»

Den 13 år gamle reguleringsplanen er ikke oppdatert i henhold til nasjonale retningslinjer som ei heller har vært et tema i Høyrepolitikernes desperate kamp for utbygging av området, det kan legges til at Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) heseblesende som det eneste partiet har hengt seg på Høyre i denne saken.

En av Høyres representanter som så sent som 24. juni i Bystyret snakket varmt om utbygging av Torvmyra området er i henhold til opplysninger mottatt fra Bystyrets kontor også eier av Alvøen hovedgård, gården ligger i samme region som Torvmyra og består av store potensielle tomte områder, det er nærliggende å tro at en videre utbygging av Torvmyra området vil kunne sette føringer for videreutvikling av hele området generelt, innbefattet tomteland tilhørende Alvøen hovedgård.

Til tross for eierskap i Alvøen hovedgård har bystyrets kontor vurdert Høyres representant til å være habil etter forvaltningslovens §6 annet ledd og dermed habil til å behandle bystyresak 210/20 relatert til utbygging av Torvmyra, for å bruke Eidesund sitt uttrykk fra 22. juni: forstå det den som kan.

Høyre refererer til Bergen kommunes plan- og bygningsetat til å være utelukkende positive til planen, dette er ikke korrekt, ja, planen ble sendt fra fagetaten til byrådet med positiv innstilling, fagetaten skriver blant annet “planforslaget som nå er framlagt til behandling, er i stor grad i samsvar med føringene som er gitt i gjeldende reguleringsplan, planforslaget innehar noen gode kvaliteter som vi slutter oss til, til tross for at planforslaget til en viss grad strider med føringene i overordnet plan, vi vurderer likevel at reguleringsplanen bør kunne vedtas”.

At forslaget som ble avvist av byrådet, avvist i komité for by og miljøutvikling og senest avvist i bystyret 24. juni og som ifølge plan- og bygningsetaten i stor grad er tilpasset en gjeldende 13 år gammel reguleringsplan, innehar noen gode kvaliteter og til en viss grad strider med føringer i overordnet plan ser mer ut som et til byrådet rop om hjelp oss å si nei til dette forslaget en det som fra Høyre politikernes side har vært framlagt som en utelukkende positiv innstilling fra fagetaten.

Støy er skadelig og det er mye flystøy i området, teoretisk ligger den aktuelle parsellen ca. 300 meter fra senterlinjen i innflygning til Flesland flyplass, i praksis passerer det mengder med fly like ved og rett over aktuell parsell, dette ble for et par år siden dokumentert ved video som ble sendt til Bergen kommunes plan- og bygningsetat, en representant fra kommunen uttrykte at dette var i samsvar med det de selv hadde opplevd etter en befaring i området… Senere fikk jeg opplysninger fra Bergen Kommune om at minnepinnen med video opptak var blitt borte og som et resultat av dette har denne dokumentasjonen ikke blitt brukt i videre planprosess.

En skulle tro at også Høyre- og FNB-politikere har barn, barnebarn, oldebarn og videre har en interesse for barn og unges oppvekst og framtid, en evinnelig prosess fra desperate utbyggere med investorer på nakken for å teoretisk kunne dokumentere og forsvare at støynivået er akseptabelt i området og videre at forskjellige type foreslått arkitektur vil gi støyskjermede uteopphold arealer vil ikke, uansett om en vil eller ikke gjøre støyforholdene bedre i dette området.

Av Espen Bratland

Andre saker