• Den etterlengtede nye idrettshallen på Laksevåg ligger inne med 57 millioner kroner til prosjektering over de neste tre årene. (Foto: Kim Bøyum)

Bybudsjettet:

Slik vil byrådet prioritere i Bergen vest

Idretten i Laksevåg har mye å glede seg til. Mens kjøkkenet på Lyngbøtunet sykehjem nok en gang blir foreslått nedlagt.

Onsdag la byrådet fram sitt forslag til bybudsjett i 2022 og handlings- og økonomiplan for årene 2022-2025. Her lister vi opp noen av de viktigste prosjektene i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen:

 

Idrettshall på Laksevåg

Den etterlengtede nye idrettshallen på Laksevåg ligger inne med 57 millioner kroner over de neste tre årene. Disse midlene går til prosjektering, mens budsjett for selve byggingen inngår i en sekkepost for rehabilitering og nybygg innen idrett.

I den nye hallen vil det bli 25-metersbasseng og opplæringsbasseng. Planområdet omfatter dagens hall, samt grusbanen ved siden av.

Planleggingen av nye Laksevåghallen sees i sammenheng med utvidet behov for areal inne- og ute for Nygårdslien skole. Reguleringsplanen for hallen forventes klar våren 2022. Den nye hallen er planlagt ferdig i 2024.

 

Idrettshall og bordtennishall i Alvøen

Det er planlagt oppført en ny, stor idrettshall i tilknytning til Alvøen idrettspark, omtalt som Arena vest.

Her er det gjennomført en utredning med ulike alternative løsninger, og besluttet å gå videre med et av de skisserte alternativene. Dette innebærer etablering av idrettshall og egen bordtennishall.

I tillegg kommer garderober, styrkerom og fasiliteter tilknyttet bruk av de utendørs fotballbanene i idrettsparken.

207 millioner kroner er satt av i de tre neste årene. Prosjektet er beregnet ferdig i 2024.

 

Mathopen idrettshall - garderobehus

Det pågår et skisseprosjekt på rivning av eksisterende klubbhus og utegarderober. Det vil deretter bygges nye utegarderober med aktivitetsrom og kjøkken over to etasjer.

Alle tekniske VVS-anlegg som står i eksisterende bygg må skiftes ut og etableres i nybygg. Hele prosjektet er beregnet å koste 44 millioner kroner. 40 millioner er satt av de fire neste årene.

Garderobehuset er planlagt ferdig i 2024.

 

Kjøkkenet på Lyngbøtunet sykehjem legges ned

Under fjorårets budsjettbehandling ønsket byrådet å legge ned varmmat-produksjonen ved Kolstihagen og Lyngbøtunet sykehjem. Det fikk de ikke flertall for i bystyret.

Nå foreslår de igjen å legge ned de to kjøkkenene, og argumenterer med at produksjonen ved de kjøkkenene har høyere utgifter enn mat som blir levert til de andre sykehjemmene. Nedleggelsen kan spare kommunen for nesten 4,4 millioner kroner årlig, ifølge byrådet.

 

Ny barnehage i Olsvik

Byrådet vil bruke 144 millioner kroner på en ny barnehage i Olsvik. I starten skal barnehagen brukes som erstatningslokale for barnehager som blir rehabilitert, før den går over til å bli en ordinær barnehage.

Barnehagen skal bygges på en tomt der det i dag er oppført en midlertidig barnehage som ble tatt ut av drift i 2016.

 

Totalrehabilitering av Laksevåg barnehage

63 millioner skal brukes på dette. Hovedhuset ved Laksevåg barnehage er opprinnelig en såkalt tyskerbrakke oppført i 1940, som ble ombygget til barnehage i 1949. Behovet for rehabilitering er derfor stort.

 

Trafikksikring i Lyngbøveien

Det skal etableres ca. 825 m fortau i Lyngbøveien fra kryss Nipedalen til kryss Nygårdslien​. Det skal etableres buss-sluse, murer, ny vegbelysning, og en skal oppgradere og etablere nytt overvannsystem langs strekningen​.

Dette er et samarbeidsprosjekt med vann- og avløpsetaten, som samtidig skal legge ny hovedvannledning og nye spillvannsledninger langs strekningen​.

Oppdaterte kalkyler tilsier en økt totalkostnad for prosjektet fra 59,2 til 100 millioner kroner. Dette skyldes at arbeidet er mer omfattende enn opprinnelig, samt en generell økning av prisene i markedet. 

 

Fyllingsdalen kulturhus

Arbeidet med å planlegge og prosjektere etablering av Fyllingsdalen kulturhus er i gang. Det er tidligere gjennomført en behovskartlegging, foretatt tomtevalg og utarbeidet et rom- og funksjonsprogram.

Basert på dette forarbeidet er det igangsatt et skisseprosjekt for å utvikle prosjektet videre frem mot realisering. Byrådet vil sette av 5,3 millioner kroner til arbeidet med prosjektering og regulering av kulturhuset i 2022. Ingen midler er satt av for årene 2023-2025.

 

Multicourtbane på Bønes

Det er foreslått å sette av 15 millioner kroner til fire ulike utendørs idrettsanlegg, der ett av dem er utvikling av multicourtbane på grusbanen ved Bøneshallen. Dette er en bane hvor en kan drive med ulike former for aktivitet. Hvor stor del av de 15 millionene som skal gå til multicourtbanen, er ikke spesifisert.

 

Laksevåg kulturhistoriske forening

I fjor bevilget bystyret 447 000 kroner i støtte til Laksevåg kulturhistoriske forening. Byrådet foreslår å bevilge samme beløp i 2022.


 

Også rehabilitering av en rekke skoler er inne på bybudsjettet. Dette kommer Sydvesten tilbake til i en egen sak.

Av

Tonje Geithus

tonje@sydvesten.no

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Andre saker