Leif A. Larsen ble født i Sandviken 9. ja­nu­ar 1906. Mo­ren var dansk, mens fa­ren kom fra Os. Til sam­men fikk de 12 barn.

14 år gam­mel be­gyn­te Leif på den me­ka­nis­ke for­sko­len, og to år se­ne­re reis­te han til sjøs. Han var ute på ver­dens­ha­ve­ne i syv år før re­tu­ren til Ber­gen. De nes­te åre­ne job­bet han som kyst­skip­per på Vestlandet og før­te en stund en båt på Bergens havn.

I 1932 flyt­tet han sam­men med for­eld­re­ne til Fyl­lings­da­len, hvor de byg­get en bo­lig på tomten hvor den nå­væ­ren­de Fyl­lings­dals-­hal­len ligger.

I 1939 ver­vet han seg til den fins­ke vin­ter­kri­gen og kjem­pet mot rus­ser­ne til ap­ril 1940. Vå­ren 1940 del­tok Larsen i kam­pe­ne på Østlandet. Et­ter ka­pi­tu­la­sjo­nen kom han til­ba­ke til Ber­gen og tok seg jobb ved blikk­tryk­ke­ri.

Høyt de­ko­rert

I feb­ruar 1941 flyk­tet Leif A. Larsen sam­men med fem and­re med skøy­ten «Motig I» fra Nordhordland til Shet­land. Se­ne­re krys­set han Nord­sjø­en 52 gan­ger med vå­pen, agen­ter, sa­bo­tø­rer og flykt­nin­ger. Med sin inn­sats mot det tys­ke krigs­ma­ski­ne­ri­et red­det han man­ge men­nes­ker fra den sik­re død.

Hos eng­elsk­men­ne­ne fikk Shetlands-Larsen tid­lig en høy stjer­ne. Sel­ves­te Ad­mi­ra­li­te­tet i London be­trak­tet den sin­di­ge nord­man­nen med det revelure krigs­in­stink­tet, som av sine ab­so­lutt vik­tig­ste agen­ter.

Tys­ker­ne sat­te en høy pris på ho­det hans, men den drev­ne sjø­ul­ken klar­te all­tid å smet­te seg unna som en ål, når de trod­de han var fan­get i gar­net. For inn­sat­sen for de al­li­er­te ble Shetlands-Larsen ti­de­nes mest de­ko­rer­te sjø­of­fi­ser.

Skipper

Al­le­re­de på Shetlands-Larsens før­ste tokt ble det dra­ma­tisk. Han var da styr­mann. «Nord­sjø­en» for­lis­te uten­for Grip i for­bin­del­se med mine­ut­leg­ging. Mann­ska­pet måt­te flyk­te over land, og tak­ket være Leif A. Larsens kald­blo­dig­het og skue­spil­ler­ev­ner kom de seg vel­ber­get over til Shet­land igjen, et­ter å ha hatt hund­re­vis av tys­ke sol­da­ter hal­sen­de et­ter seg i to uker.

Le­del­sen av Scal­lo­way på Shet­land, for­sto at de had­de å gjø­re med en mann uten­om det van­li­ge. Han fikk spo­ren­streks an­svar for en egen båt. På nes­te tur kom «Arthur» ut for den ver­ste Nord­sjø-or­ka­nen i manns min­ne. Alle an­tok at båt og mann­skap for tapt, men et­ter fem søvn­lø­se net­ter bak­set Shetlands-Larsen den søn­der­knus­te sku­ten trygt i havn.

Dra­ma­tikk

Den al­ler mest dra­ma­tis­ke hen­del­sen fant sted i 1942. Da ble skøy­ten «Berg­holm» an­gre­pet av to tys­ke fly 25 kvart­mil uten­for Åle­sund. Et­ter 35 mi­nutters kamp mot over­mak­ten og bare med en Lewis-gun og et ma­skin­ge­vær å for­sva­re seg med, ble beg­ge fly­ene skutt i brann, men sku­ten sank. Fire av de syv om­bord var så ska­det at de ikke klar­te å ro. De tre and­re tok seg av den slit­som­me job­ben.

Nok en gang lur­te Shetlands-Larsen seg i havn, selv om de ble an­gitt av en nazi-skip­per de traff langt til havs. I tre uker lå de i dek­ning i en kjel­ler, før de ble hen­tet av MTB. Den­ne tu­ren ble det si­den la­get film om, hvor ka­re­ne i Shet­lands­gjen­gen spil­te seg selv.

«Tir­pitz»

En av kri­gens mest vå­ga­le sa­bo­ta­sje­for­søk ble iverk­satt av Leif A. Larsen. Med fis­ke­skøy­ten «Arthur», skul­le Larsen og hans mann­skap ta seg inn i Trondhjemsfjorden, sjø­set­te to mi­ni­ubå­ter og ta seg for­bi ubåt­net­te­ne som be­skyt­tet slag­ski­pet «Tir­pitz», fes­te lad­nin­ger til skips­si­den og så kom­me seg unna.

Uhel­dig­vis gikk opp­dra­get i vas­ken da det blås­te opp til storm uten­for Trond­heim. Beg­ge mi­ni­ubå­te­ne som var fes­tet un­der «Arthur» slet seg. Skøy­ten måt­te sen­kes og mann­ska­pet flyk­te i dyp snø til Sve­ri­ge. Igjen ble Shet­lands­gjen­gen an­gitt og fikk tys­ke sol­da­ter et­ter seg. To sol­da­ter som kom over­ras­ken­de på dem, ble satt ut av spill av pre­si­se ka­ra­te­spark av Shetlands-Larsen, og de kom seg av går­de i nat­te­mør­ket.

Ras­ke­re bå­ter

Ta­pe­ne til Shetlands-gjen­gen ble et­ter hvert om­fat­tende. Til sam­men om­kom 321 men­nes­ker i for­bin­del­se med ope­ra­sjo­ne­ne rundt den il­le­ga­le Nord­sjø-tra­fik­ken. De sentgående fis­ke­skøy­te­ne var et lett byt­te for de tys­ke fly­ene. De al­li­er­te vur­der­te å gi opp tra­fik­ken, men Shetlands-Larsen nek­tet å la seg kue.

Han men­te løs­nin­gen lå i ras­ke­re bå­ter med kraf­ti­ge­re bå­ter med kraf­ti­ge­re be­styk­ning. Som­me­ren 1943 ble tre ame­ri­kans­ke ja­ge­re hen­tet til Shetlands-gjen­gen. De ble døpt «Hit­ra», «Vi­gra» og «Hes­sa». Larsens vur­de­ring var rik­tig, og et­ter at dis­se ras­ke og man­øv­re­rings­dyk­ti­ge bå­te­ne ble satt inn i Nord­sjø-tra­fik­ken, om­kom ikke en enes­te mann!

Mis­un­nel­se

To uker før kri­gen var over, ble Leif A. Larsen for­søkt lurt i et bak­hold i So­lund. Men den vakt­som­me hjer­nen ante ug­ler i mo­sen og lur­te seg unna, igjen!

Et­ter kri­gen gikk han inn i ma­ri­nen. Han fikk løyt­nants grad al­le­re­de i 1945. I 1953 ble han kap­tein­løyt­nant, men der stop­pet den mi­li­tæ­re kar­rie­ren. Of­fi­si­elt het det seg at Larsen var far­ge­blind, men man­ge me­ner at sann­he­ten var det var mis­un­nel­se som stop­pet vi­de­re avan­se­ment. Shet­land-Larsen gikk si­den over til pri­vat næ­rings­virk­som­het.

Skue­spil­ler

I 1947 ga Fritjov Sæ­len ut en bio­gra­fi om Shetlands-Larsen. Bo­ken ble over­satt til åtte for­skjel­li­ge språk, og solg­te i et opp­lag på 500 000 eks­em­pla­rer. I 1952 spil­te Larsen seg selv i ho­ved­rol­len i fil­men om de dra­ma­tis­ke krigs­å­re­ne med Shetlands-gjen­gen. Han var fak­tisk en god skue­spil­ler, det had­de han også be­vist ved fle­re an­led­nin­ger un­der kri­gen. Et ta­lent som var en med­vir­ken­de år­sak til at han og man­ge and­re over­le­vde.

Shetlands-Larsen døde på Fyl­lings­da­len sy­ke­hjem et­ter en leng­re tids sy­ke­leie, 12. ok­to­ber 1990. Han ble be­gra­vet på Fyl­lings­da­len kir­ke­gård. I den ær­ver­di­ge eng­els­ke avi­sen «Times» fem da­ger se­ne­re (17. ok­to­ber), fikk Leif A. Larsen nek­ro­log en hel side. Det var ikke får ro­sen­de ord som ble tatt i bruk. Alle var san­ne, og alle var for­tjen­te.